پروژه ها

1) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش محلول های تزریقی- 11100مترمربع

2) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش قرص و کپسول- 1100 مترمربع

3) پروژه شرکت داروسازی شهید قاضی بخش گرانول سازی- 110 مترمربع

4) پروژه شرکت تهران شیمی بخش مواد اولیه- 1110 مترمربع

5) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش GLass -1100 مترمربع

6) پروژه شرکت ایده داروی پارس بخش مایعات- 100 مترمربع

7) پروژه شرکت داروسازی شهید قاضی بخش توزین- 110 مترمربع

8) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش سافت ژل- 1100 مترمربع

9) پروژه بیمارستان کوثر سمنان- 100 مترمربع

10) پروژه دانشکده پزشکی کرمانشاه- 110 مترمربع

11) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش قطره های چشمی- 1100 مترمربع

12) تامین اقلام و تجهیزات پروژه شرکت بیوسان فارمد

13) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش ویال 4 -1100مترمربع

14) انجام اصلاحات کلین روم پروژه شرکت فردآورآزما ایرانیان به همراه اجرای کامل سیستم اینترال لاک 

15) پروژه شرکت خورشید کادوس بخش هپاتیت- 110 مترمربع