پروژه ها

1) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش محلول های تزریقی- 11100مترمربع

2) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش قرص و کپسول- 1100 مترمربع

3) پروژه شرکت داروسازی شهید قاضی بخش گرانول سازی- 110 مترمربع

4) پروژه شرکت تهران شیمی بخش مواد اولیه- 1110 مترمربع

5) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش GLass -1100 مترمربع

6) پروژه شرکت ایده داروی پارس بخش مایعات- 100 مترمربع

7) پروژه شرکت داروسازی شهید قاضی بخش توزین- 110 مترمربع

8) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش سافت ژل- 1100 مترمربع

9) پروژه بیمارستان کوثر سمنان- 100 مترمربع

10) پروژه دانشکده پزشکی کرمانشاه- 110 مترمربع

11) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش قطره های چشمی- 1100 مترمربع

12) تامین اقلام و تجهیزات پروژه شرکت بیوسان فارمد

13) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش ویال 4 -1100مترمربع

14) انجام اصلاحات کلین روم پروژه شرکت فردآورآزما ایرانیان به همراه اجرای کامل سیستم اینترال لاک 

15) پروژه شرکت خورشید کادوس بخش هپاتیت- 110 مترمربع

16) پروژه شرکت داروسازی شهید قاضی بخش توزین و نمونه برداری انبارمواد اولیه انسانی - 263 مترمربع

17) پروژه فضای تولید دانش بنیان شرکت عصرنانو - 400 مترمربع

18) پروژه آزمایشگاه میکروبیولوژی و کلدروم معاونت غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

19) پروژه شرکت داروسازی دانا بخش های انبار توزین، ویال خط A، ویال مایع و مکمل های ورزشی - 5000 مترمربع

20) طراحی و مشاوره سایت کلین روم بیمارستان شهید مطهری (دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

21) طراحی و مشاوره و متریال و اجرای پروژه سالن تزریق شرکت لوازم طبی ایران - 2000 متر مربع

22) طراحی و مشاوره سایت کلین روم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

23) طراحی و مشاوره و اجرا و متریال پروژه خط تولید مواد ضد عفونی کننده شرکت شیمی دارویی کوثر سمنان - 300 مترمربع

24) ساخت و اجرای درب و پنجره های کلین رومی شرکت سیگل

25) تأمین متریال آلومینیومی و درب های مخصوص کلین روم تولید شرکت بوژان شرکت داروسازی دانا - 900 متر مربع