کنترل مانیتورینگ

سیستم های کنترل و مانیتورینگ در اتاق های تمیز نقش بسیار مهمی در حفظ حیات و ثبات شرایط محیطی ایفا کرده بطوریکه به عنوان مغز متفکر یک سیستم، تمامی رویدادهای جاری را درهرلحظه رصد و درقالب یک هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهترین تصمیم گیری رابرای حفظ و پایداری شرایط مفروض می نماید. این سیستم با پایش لحظه به لحظه عوامل محیطی از قبیل دما، رطوبت، اختلاف فشار بین دو محیط،  تعداد پارتیکل، سیستم اینترلاک، سیستم پیجینگ، دوربین های مداربسته، اطفاء حریق، روشنایی و... می تواند به عنوان دستیاری مطمئن و هوشمند، شما را درحفظ شرایط تمیزی و دلخواه یاری کرده و به طور۲۴ ساعته از اتاق های تمیز محافظت نماید. هم چنین این سیستم ها به صورت قلبی تپنده برای هواسازهای اتاق های تمیز کاربرد خاص دارند و میتواند تمامی عوامل الکترو مکانیکال از قبیل کنترل دما، رطوبت زن ، رطوبت  گیر، سرعت داخلی هوای عبوری از کانال، فلوی هوای عبور از کانال، میزان دور فن هواساز، شیرهای قابل کنترل، میزان گرفتگی فیلترهای کلاس G,M,F,H,U  دمپرهای ورودی و خروجی هوا، آنتی فریز، اعلام حریق و سایرموارد را به صورت آنلاین کنترل مانیتورینگ و با ارسال اخطارهای لازم درمواقع خطر و پر ریسک، شما را درهر لحظه از موقعیت دستگاه های در حال انجام کار مطلع نماید. 
در انتهای هر فعالیت و درپریودهای زمانی مختلف دلخواه، شما می توانید با گزارش گیری از سیستم و مشاهده گراف های عوامل محیطی از روند شرایط محیطی مطلع و نسبت به رفع نواقص و ارتقای نقاط بهبود اقدام نمایید.