چراغ مخصوص اتاق های تمیز LED

چراغ های اتاق تمیز باید دارای ویژگی هایی باشد که بتوانند شرایط مطلوب را دراتاق تمیز تامین نمایند. یکی از نکات مهم در چراغ های اتاق تمیز استفاده از لامپ هایی است که تولید گرما توسط آنها با کمترین میزان ممکن باشد تا باعث تغییر دمای اتاق تمیز نشود. بدنه لامپ های اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی گردد که بتواند رطوبت بالا را نیز تحمل کنند و هم چنین قابلیت تنظیم نور و انجام تغییرات بدون نیاز به برهم زدن  شرایط اتاق تمیز را نیز داشته باشند درهمین راستا لامپ های تولیدی شرکت فضاسازان بوژان به گونه ای طراحی شده که به دو صورت دسترسی از بالا و هم چنین دسترسی از پایین می باشد که سهولت انجام تعمیرات را به همراه دارد.