پس باکس

براي انتقال ابزار، دستگاه ها، ظروف و الزامات تولید، بدون ضرورت تردد افراد به داخل اتاق تميز، از پس باکس استفاده مي شود. پس باکس ، عبارت است از يك جعبه مكعبي شكل با دو درب، که بين دو ناحيه قبل از رختكن و اتاق تميز و یا دو اتاق تمیز با کلاس متفاوت قرار مي گيرد. جهت انتقال کالا به اتاق تمیز ابتدا درب اول را باز كرده سپس کالا داخل پس باکس قرار مي گيرد و درب بسته مي شود و سپس درب دوم باز شده و کالا از داخل پس باکس برداشته می‌شود باید توجه داشت که هیچ گاه هر دو درب به طور همزمان باز نباشند یا به عبارت دیگر درب ها نسبت به یکدیگر اینترلاک باشند. به طور کلی دو نوع پس باکس وجود دارد پس باکس فعال و پس باکس غیرفعال. در پس باکس فعال جريان هواي موجود در پس باکس فيلتر شده و از اطراف ابزار و ظروف عبور كرده و آن ها را تميز مي كند اما در پس باکس غیرفعال هیچ گونه هوایی در جریان نمی‌باشد. هر دو نوع پس‌باکس، فعال و غیرفعال الزاماً مجهز به قفل اینترلاک می‌باشند.