هواساز هایژنیک

وظایف اصلی هواساز هایژنیک تهیه مقدار کافی اکسیژن ، حذف ذرات و آلودگی های موجود در هوا و همچنین تامین اختلاف فشار، دما و رطوبت بر اساس شرایط مورد تایید محصول مورد نظر می باشد 
طراحی و ساخت هواساز هایژنیک باید مورد تایید استاندارد های VDI 6022 ,VDI 3803 , EN 13053 , EN 1886 , و ... باشد. 
هواسازهای هایژنیک در دو نوع سیستم فول فرش full fresh (صد در صد هوای تازه) و سیستم با هوای برگشت طراحی می گردند . هواساز های هایژنیک فول فرش جهت مصرف بهینه انرژی داری سیستم های (Heat recovery) یا به اصلاح بازیابی حرارتی می باشند .

سیشبس یبسیسشیب سیب س