فن فیلتر یونیت

فن فیلتریونیت ها متشکل از 5 جز اصلی از جمله : 
1. باکس 
2. پیش فیلتر(G4) 
3. فیلتر نهایی (H14, H13) 
4. موتور فن 
5. دریچه 
می باشند. وظیفه فن فیلتریونیت ها تامین هوای عاری از ذره برای اتاق تمیز می باشد. فن فیلتریونیت ها جایگزین بسیار مناسبی برای هواساز در اتاق های تمیز با متراژ پائین می باشند. فن فیلتر یونیت ها به طور وسیعی در اتاق های تمیز پرتابل/ سافت وال مورد استفاده قرار میگیرند.