تجهیزات استیل اتاق تمیز

تجهیرات مورد استفاده در اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که موجب تجمع ذرات در اتاق تمیز نباشند و علاوه بر این مسیر جریان هوا را مختل ننمایند. تجهیزات اتاق تمیز باید به خوبی و به آسانی تمیز شده و در مقابل عوامل شوینده و ضد عقونی کننده مقاوم باشند و از خود ذره آزاد ننمایند