اینترلاک

سیستم اینترلاک ورودی و خروجی دو یا چند درب را کنترل می کند به صورتی که از باز شدن درب ها به صورت هم زمان جلوگیری می کند.بنابراین امکان عبور هوا را به حداقل رسانده و به ثبات جریان و فشارهوا در اتاق ها کمک می کند. این سیستم مجهز به قفل الکترونیکی ، زبانه مکانیکی، چراغ های سیگنال جهت تشخیص باز و بسته بودن درب، کلید اضطراری، سیستم هشدار و آژیر باز بودن درب و دارای سنسورهای مگنتیک می باشد.